Folúntais ar an Scéim Sóisialta Tuaithe (SST) / Vacancies on the Rural Social Scheme (RSS)

SCÉIM SÓISIALTA TUAITHE (SST)

Tá Comhar na nOileán CTR ag iarradh an liosta feithimh a thabhairt suas chun dáta de bharr go bhfuil folúntais le líonadh.

Is iad aidhmeanna an SST ná:
• Seirbhísí áirithe a rachaidh chun sochair do pobail tuaithe a chur ar fáil trí leas a bhaint as scileanna agus buanna atá ar fáil i measc feirmeoirí & iascairí ar ioncam íseal
• Tacaíocht ioncaim a sholáthar d’fheirmeoirí agus d’iascairí ar ioncam íseal atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áitithe
Critéir Incháilithe d’Fheirmeoirí
Cruthúnas feirmeoireacht a chuir ar fáil:
A: Iarratas ar Scéim Aoníocaíochta an AE don bhliain reatha nó
B: Dearbhú ón Oifig Thréidliachta Cheantair (D.V.O) ag deimhniú sonraí an stoic ag an tástáil dheireanach
AGUS a bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh
Nóta: Ní mór do gach rannpháirtí a bheith i seilbh agus ag saothrú 1 heicteár ar a laghad laistigh den Stát
Is féidir leis na daoine seo a leanas páirt a ghlacadh sa scéim freisin:
• Céile cleithiúnaí / páistí / siblíní d’fheirmeoir cáilitheach (a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas)
• Cleithiúnaí aosach cáilitheach do phinsean Stát (neamh-ranníocaíocht), atá faoi 66, a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas

Critéir Incháilithe d’Iascairí
A bheith ag fáil Cúnamh Éisc NÓ a bheith mar:
• Iascaire féinfhostaithe ar bhád iascaireachta, atá iontráilte i gClár na mBád Iascaireachta / le bád le Ceadúnas Iascaireachta Pota
• Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Bradáin / Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Eascainne
• Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le ceadúnas dreidireachta / Sealbhóirí de cheadúnas Dobharshaothraithe eisithe ag an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
• Sealbhóirí ar cheadúnais d’iascaireacht sliogéisc eisithe ag Comharchumann cláraithe
AGUS a bheith ag fáil ceann dena híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh
Is féidir leis na daoine seo a leanas páirt a ghlacadh sa scéim freisin:
• Céile cleithiúnaí do dhuine cáilitheach (a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas) i.e. in ionad céile
• Cleithiúnaí aosach cáilitheach do phinsean Stát (neamh-ranníocaíocht), atá faoi 66, a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas

19.5 uair in aghaidh na seachtaine (bunaithe ar sceideal feiliúnach d’fheirmeoirí/iascairí)
Conarthaí ó 1 Aibreán go 31 Márta gach bliain
Íocaíocht in aghaidh na seachtaine
Is féidir sochair eile mar cárta leighis srl a choinneáil

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComharchumann áitiúil nó Comhar na nOileán chun níos mó eolais nó foirm iarratais a fháil.
Ba cheart foirmeacha a líonadh isteach agus a chuir ar ais chuig an oifig chomh maith le aon cháipéisí eile a theastaíonn roimh 30 Samhain 2018.

RURAL SOCIAL SCHEME (RSS)

Comhar na nOileán CTR are updating their waiting list as there is 1 vacancy to fill.

The aims of RSS are to provide:
• Certain services of benefit to rural communities by harnessing the skills and talents available among low-income farmers and fisherpersons
• Income support to low income farmers and fisherpersons who are in receipt of specified, social welfare payments

Eligibility Criteria for Farmers
Be able to provide proof of farming:
A. Application for the EU Single Payment Scheme for the current year, or
B. Declaration from the District Veterinary Office (D.V.O) confirming stock details at last test
AND be in receipt of one of the specified social welfare payments
Note: Each participant must occupy and farm in their own right a minimum of 1 Hectare of land within the State
The following people are also permitted to participate in the scheme:
• Dependant Spouse/Children/Siblings of a qualifying farmer (who meets the existing underlying eligibility criteria, mentioned above)
• Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are under 66, who meet the existing underlying eligibility criteria, mentioned above

Eligibility Criteria for Fisherpersons
Be in receipt of Fish Assist OR
Be a:
• Self employed fisherperson on a fishing boat, in the Register of Fishing Boats / whose boat has been issued with a Pot Fishing Licence
• Self employed fisherperson who has been issued with a Commercial Salmon Fishing Licence / Commercial Eel Fishing Licence
• Self employed fisherperson who has been issued with a dredging licence for shellfish
• Holders of an Aquaculture licence issued by the Department of Communication, Marine and Natural Resources / Permit holders for shell fishing issued by a registered Cooperative
AND be in receipt of one of the specified social welfare payments
The following people are also permitted to participate in the scheme:
• Dependent spouse of a person qualified i.e. instead of the spouse
• Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are U66

19.5 hours per week (based on a farmer/fisherman-friendly schedule)
Contracts run from 01 April to 31 March each year
Paid on a weekly basis
Retain secondary benefits (medical cards etc.)

Please contact your Local Development Company or Comhar na nOileán for more information or for an application form.

Completed forms and any supporting documentation should be returned to the office by 30 November 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *