Mayo Islands – Targeted/Closed Call Renewable Energy: 1st November – 30th November 2018

Mayo Islands – Closed Call Renewable Energy: 1st November – 30th November 2018

Who do I contact?   On the Mayo Islands?

Company Name Email Phone
Comhar na nOiléan CTR mary@oileain.ie

fios@oileain.ie

095 45016

099 75096

 

Oileáin Dhún na nGall – Spriocghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018 / Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Oileáin Dhún na nGall – Sprioc Ghlaochanna LEADER: 30ú D’Fómhair – 7ú Nollaig 2018

Donegal Islands – Targeted Calls: 30th October – 7th December 2018

Tuilleadh eolais / More informaiton

Joe Ó Curraoin   087-2212135  091-505708  joe@oileain.ie

Folúntais ar an Scéim Sóisialta Tuaithe (SST) / Vacancies on the Rural Social Scheme (RSS)

SCÉIM SÓISIALTA TUAITHE (SST)

Tá Comhar na nOileán CTR ag iarradh an liosta feithimh a thabhairt suas chun dáta de bharr go bhfuil folúntais le líonadh.

Is iad aidhmeanna an SST ná:
• Seirbhísí áirithe a rachaidh chun sochair do pobail tuaithe a chur ar fáil trí leas a bhaint as scileanna agus buanna atá ar fáil i measc feirmeoirí & iascairí ar ioncam íseal
• Tacaíocht ioncaim a sholáthar d’fheirmeoirí agus d’iascairí ar ioncam íseal atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áitithe
Critéir Incháilithe d’Fheirmeoirí
Cruthúnas feirmeoireacht a chuir ar fáil:
A: Iarratas ar Scéim Aoníocaíochta an AE don bhliain reatha nó
B: Dearbhú ón Oifig Thréidliachta Cheantair (D.V.O) ag deimhniú sonraí an stoic ag an tástáil dheireanach
AGUS a bheith ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh
Nóta: Ní mór do gach rannpháirtí a bheith i seilbh agus ag saothrú 1 heicteár ar a laghad laistigh den Stát
Is féidir leis na daoine seo a leanas páirt a ghlacadh sa scéim freisin:
• Céile cleithiúnaí / páistí / siblíní d’fheirmeoir cáilitheach (a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas)
• Cleithiúnaí aosach cáilitheach do phinsean Stát (neamh-ranníocaíocht), atá faoi 66, a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas

Critéir Incháilithe d’Iascairí
A bheith ag fáil Cúnamh Éisc NÓ a bheith mar:
• Iascaire féinfhostaithe ar bhád iascaireachta, atá iontráilte i gClár na mBád Iascaireachta / le bád le Ceadúnas Iascaireachta Pota
• Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Bradáin / Ceadúnas Iascaireachta Tráchtála Eascainne
• Iascaire féinfhostaithe a eisíodh le ceadúnas dreidireachta / Sealbhóirí de cheadúnas Dobharshaothraithe eisithe ag an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
• Sealbhóirí ar cheadúnais d’iascaireacht sliogéisc eisithe ag Comharchumann cláraithe
AGUS a bheith ag fáil ceann dena híocaíochtaí cáilithe Leasa Shóisialaigh
Is féidir leis na daoine seo a leanas páirt a ghlacadh sa scéim freisin:
• Céile cleithiúnaí do dhuine cáilitheach (a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas) i.e. in ionad céile
• Cleithiúnaí aosach cáilitheach do phinsean Stát (neamh-ranníocaíocht), atá faoi 66, a bhaineann amach an critéir incháilithe thuas

19.5 uair in aghaidh na seachtaine (bunaithe ar sceideal feiliúnach d’fheirmeoirí/iascairí)
Conarthaí ó 1 Aibreán go 31 Márta gach bliain
Íocaíocht in aghaidh na seachtaine
Is féidir sochair eile mar cárta leighis srl a choinneáil

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gComharchumann áitiúil nó Comhar na nOileán chun níos mó eolais nó foirm iarratais a fháil.
Ba cheart foirmeacha a líonadh isteach agus a chuir ar ais chuig an oifig chomh maith le aon cháipéisí eile a theastaíonn roimh 30 Samhain 2018.

RURAL SOCIAL SCHEME (RSS)

Comhar na nOileán CTR are updating their waiting list as there is 1 vacancy to fill.

The aims of RSS are to provide:
• Certain services of benefit to rural communities by harnessing the skills and talents available among low-income farmers and fisherpersons
• Income support to low income farmers and fisherpersons who are in receipt of specified, social welfare payments

Eligibility Criteria for Farmers
Be able to provide proof of farming:
A. Application for the EU Single Payment Scheme for the current year, or
B. Declaration from the District Veterinary Office (D.V.O) confirming stock details at last test
AND be in receipt of one of the specified social welfare payments
Note: Each participant must occupy and farm in their own right a minimum of 1 Hectare of land within the State
The following people are also permitted to participate in the scheme:
• Dependant Spouse/Children/Siblings of a qualifying farmer (who meets the existing underlying eligibility criteria, mentioned above)
• Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are under 66, who meet the existing underlying eligibility criteria, mentioned above

Eligibility Criteria for Fisherpersons
Be in receipt of Fish Assist OR
Be a:
• Self employed fisherperson on a fishing boat, in the Register of Fishing Boats / whose boat has been issued with a Pot Fishing Licence
• Self employed fisherperson who has been issued with a Commercial Salmon Fishing Licence / Commercial Eel Fishing Licence
• Self employed fisherperson who has been issued with a dredging licence for shellfish
• Holders of an Aquaculture licence issued by the Department of Communication, Marine and Natural Resources / Permit holders for shell fishing issued by a registered Cooperative
AND be in receipt of one of the specified social welfare payments
The following people are also permitted to participate in the scheme:
• Dependent spouse of a person qualified i.e. instead of the spouse
• Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are U66

19.5 hours per week (based on a farmer/fisherman-friendly schedule)
Contracts run from 01 April to 31 March each year
Paid on a weekly basis
Retain secondary benefits (medical cards etc.)

Please contact your Local Development Company or Comhar na nOileán for more information or for an application form.

Completed forms and any supporting documentation should be returned to the office by 30 November 2018.

West Cork LCDC – Community Development Initiative 2018

COMMUNITY DEVELOPMENT INITIATIVE 2018

Cork County Council is currently inviting applications from
Community and Voluntary groups under the Community
Development Initiative 2018.
The €1.5M fund is an opportunity for community groups
to access funding for capital projects to enhance facilities
in their areas or to kick-start, advance or complete their
projects.
Funded by Cork County Council in association with their
Local Community Development Committees (LCDCs) and
in co-operation with Local Development Companies the
grant ranges from €1,000 to a maximum of €25,000.

Eligible Projects
Examples of eligible capital expenditure under the
Programme include:
• Youth Clubs or facilities
• Sports / Recreation Facilities
• Development and Improvements to community centres
and common areas
• Once off maintenance of Premises (does not include
regular maintenance)
• Upgrade Community amenities/equipment
• Energy efficiency type projects

Application Forms and Guidelines:
Application Forms and guidelines are available to download
from Cork County Council website www.corkcoco.ie.
Completed applications to be returned to the following:

West Cork
Senior Executive Officer, West Cork Municipal District Office,
Cork County Council, Kent Street, Clonakilty, Co. Cork.
Applications can also be made online at www.yourcouncil.ie

Queries please contact:
Local Community Development Unit, Cork County
Council on 021- 4285295or 021-4285230 or email
communitydevelopmentunit@corkcoco.ie

Closing date for applications is 3.00pm on Friday 14th
December, 2018

Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, Gaeilge líofa, táithí 3 bliana, ar a laghad, bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus le tionscnaimh Cuimsithe Sóisialta. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le fios@oileain.ie roimh 5i.n. ar an 5 Samhain 2018.

 

Comhar na nOileán CTR, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based on the island of Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, be fluent in Irish, with a minimum of 3 years management experience & a relevant third level qualification and have experience of working on the Rural Development Programme (LEADER), Social Inclusion initiatives and management of staff. For an information pack please contact fios@oileain.ie before 5pm on the 5 November 2018.  

Post Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin \ Chief Executive Officer Position

 

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine atá spreagach agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomh-Oifigeach Feidhmiúcháin den Ghrúpa Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an post lonnaithe ar oileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Co na Gaillimhe.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobal na n-oileán/na tuaithe, Gaeilge líofa, táithí 3 bliana, ar a laghad, bainistíochta, cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal, chomh maith le taithí ag obair ar an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) agus le tionscnaimh Cuimsithe Sóisialta. Chun paca eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le fios@oileain.ie roimh 29 Bealtaine 2018.

Comhar na nOileán CLG, is looking for a dynamic and capable person to take up a position as Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Group for the offshore islands. The position is based on the island of Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, be fluent in Irish, with a minimum of 3 years management experience & a relevant third level qualification and have experience of working on the Rural Development Programme (LEADER), SICAP, management of staff and on Social Inclusion initiatives. For an information pack please contact fios@oileain.ie before 29 May 2018.

 

 

Important Notice Regarding Right of Way

If you access your property by using a right of way over another person’s land you need to make sure that that right of way is registered with the Property Registration Authority (PRA).

The Land and Conveyancing Law Reform Act 2009 originally provided that farmers had to go to court to register existing rights of way before 30th November 2012 or they could lose their right of way.  The Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011 extended the deadline for registration until the 30th November 2021.

Please click here to see how you can register your right of way.