LDSIP

An Clár um Fhorbairt Áitiúil agus um Chuimsiú Sóisialta

Dúnadh an Clár um Fhorbairt Áitiúil agus um Chuimsiú Sóisialta (LDSIP) an 31 Nollaig 2009 agus tháinig an Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail ina áit.

Bhí an clár comhdhéanta de raon bearta a bhí deartha le dul i ngleic le míbhuntáiste agus le comhionannas agus le huilechuimsitheacht shóisialta agus eacnamaíochta a chur chun cinn.  Is iad na Comhlachtaí Forbartha Áitiúla Lánpháirtithe, na Comhpháirtithe atá Bunaithe go hUirbeach agus Comhaontuithe Fostaíochta a d’fheidhmigh an LDSIP go háitiúil.  Is comhlachtaí nach raibh ar mhaithe le brabús na comhlachtaí sin a dhírigh ar na réimsí sa tír ina raibh an riachtanas níos mó, ag soláthar freagra bunaithe ar cheantar, ar dhífhostaíocht fadtéarmach agus ar uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn thar trí bheart:

  • Beart 1 – Seirbhísí do Dhaoine Dífhostaithe
  • Beart 2 – Forbairt Pobail
  • Beart 3 – Tionscnamh Pobalbhunaithe don Óige

Local Development Social Inclusion Programme

The Local Development Social Inclusion Programme (LDSIP) closed on 31st December 2009 and was replaced by the Local & Community Development Programme.

The programme comprised a range of measures designed to counter disadvantage and to promote equality and social and economic inclusion.  The LDSIP was implemented locally by the Integrated Local Development Companies, the Urban Partnerships and Employment Pacts.  These bodies were not-for-profit companies that targeted the areas of greatest need in the country, providing an area-based response to long-term unemployment and promoting social inclusion across three measures:

  • Measure 1 – Services for the Unemployed
  • Measure 2 – Community Development
  • Measure 3 – Community Based Youth Initiatives