Oileáin Dhún na nGall: Glaochanna oscailte go dtí 31 Eanáir 2017 / Donegal Islands: Calls open until 31 January 2017

Glaochanna oscailte go dtí 31 Eanáir 2017 / Calls open until 31 January 2017

Forbairt Eacnamaíochta Tuaithe, Forbairt Fiontair & Cruthú Fostaíochta – Bailte Tuaithe

Target Call – Economic, Enterprise Development & Job Creation

Budget / Buiséad

Grant Ceiling / Uasmhéid deontais

Forbairt ar thimpeallacht an Chuain/Cladaigh; Tá deis iarrataisí a dhéanamh ar dheontaisí beaga chun mion-fhorbairtí thimpeall ar chuanta, cladaigh, (lena n-áirítear áiseanna oiliúna), do spóirt uisce agus turasóireachta, trealamh chun cur le turasóireacht mara cosúil le táblaí picnic, trealaimh le haghaidh spóirt uisce, fiontair ar nós tumadóireacht, seoltóireacht  & srl.

Harbour Development; small capital projects to enhance the marine environment.

€10,000 €5,000
Aireamh Sóisialta
Cumas eagraíochtaí pobail nó fiontair shóisialta a leathnú agus a fhorbairt ag deileáil le riachtanaisí mar a thagann siad chun cinn.  Forbairt áiseanna pobail uile-úsáid nó Ionaid Fiontraíochta, Áiseanna  Spóirt & Caitheamh Aimsire & srl. Úsáid a bhaint as pointí fócais pobail i.e. áiseanna pobail, leabharlanna, fiontair shóisialta, áiseanna  digiteacha & srl.

Community Space and Infrastructure; To develop community space & infrastructure within the Islands that will ensure better access for all services for hard to reach communities

€35,713 €20,000
Tacaíochtaí áineasa

Forbairt a dhéanamh ar bhonneagar sóisialta agus cultúrtha i bpobail tuaithe ar nós áiseanna caitheamh aimsire agus fóillíochta lena n-áirítear páirceanna uile-aimsire imeartha, Gyms lasmuigh & srl; uasghrádú áiseanna pobail atá ann faoi láthair

Recreational Supports

Working with key stakeholders provide social and cultural infrastructure in rural communities such as recreational and leisure facilities including all-weather playing pitches, outdoor adult gyms etc. upgrade  existing community facilities /provide new community facilities including community centres in rural areas where there are currently none.

€20,000
Rannpháirtíocht sa saol Digiteach;

Iarrtar iarrataisí ‘sna réimsí seo a leanas mar shampla;

scileanna digiteacha a sholáthar do dhaoine óga, oiliúint digiteach margaíochta do ghnólachtaí traidisiúnta, e-scileanna bunúsacha le haghaidh tascanna riachtanacha laethúil, scileanna meán sóisialta, & srl.

Participation Digital Society; Provide specific digital skills training for hard to reach communities ranging from programming skills for young people, digital marketing training for traditional businesses, basic eSkills for essential daily tasks, social media skills, on-line marketing etc.

€5,000 €2,000
Tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí a bhuanaíonn an teanga mar theanga pobail, tré imeachtaí sóisialta, chultúrtha & eacnamaíochta. Tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí pleanála teanga ar na hOileáin.

To support activities that enhances the use of Irish as a living language through which communities can engage in social, cultural and economic activities.

€5,000 €2,500
Dul i ngleic le dúshláin shonracha oileánda ar nós na costais mhéadaithe iompair; tacú le fás eacnamaíochta na nOileáin & srl.

Addressing Island Coastal Challenges; Support projects that overcome and address specific island challenges such as the increased costs of transportation; and which can promote coastal economic growth. Upgrading of tourism services, eco-tourism projects, niche tourism or adding value to accommodation facilities.

€40,000 €20,000
An Oíge Tuaithe/ Rural Youth
Áiseanna Áineasa & Sóisialta don Óige

Tacú le hinfheistíocht i seirbhísí agus áiseanna do dhaoine óga, ar nós clubanna, caiféanna óige agus áiseanna caithimh aimsire, tacú le tionscnaimh forbartha don óige agus rannpháirtíocht an óige a fheabhsú. Meantóireacht, oiliúint, oiliúint d’oibrithe deonacha

Social & Recreational Facilities for young people

Support investment in services and facilities for young people, such as clubs, youth cafés and recreation facilities. Fund youth development initiatives and enhance youth participation in disadvantaged areas. Mentoring, training, training for volunteers.

€10,000 €7,000
An Timpeallacht Tuaithe / Rural Environment
Cosaint ár n-acmhainní Uisce/Mara

Tacú le tionscnaimh a dhéanann chosaint ar ár n-acmhainní mara nádúrtha, bainistiú inbhuanaithe na gceantar cois cósta agus an ghéilleagar gorm a fhorbairt, cosaint a thabhairt d’áiteachta atá I mbaol creimithe & cur chun cinn tionscnaimh eco-chairdiúil bainistiú dramhaíola agus cur i bhfeidhm pleananna bainistíochta trá.

Protection & Sustainable Use of Water – Coastal Protection

Support initiatives that protect the natural marine resource, ensure the sustainable management of coastal areas and further develop the blue economy e.g. community led coastal erosion prevention or defense; promotion of eco-friendly initiatives for waste disposal in coastal areas or development and implementation of beach management plans.

€11,509 €7,000
Bithéagsúlachta Áitiúil-Buntáistí timpeallachta & comhshaoil

Tacú le tionscnaimh a a spreagann pobail an timpeallacht a fheabhsú, féilte a thaispeánann áilleacht na nOileáin e.g. féilte bia, imeachtaí mara, imeachtaí fiadhúlra & srl.

LOCAL BIODIVERSITY – Value Environment Benefits

Support initiatives that encourage communities to develop more attractive areas to include the development of festivals that showcase the Islands e.g. food festivals, marine & water based events, wildlife events & srl.

€10,000 €5,000

Ta orainn 40{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be} de na tograí a mhaoinítear in aghaidh na bliana a bheith mar ghlaochanna dúnta, am-theoranta.  Is iad seo atá sonraithe thuas na glaochanna do 2016/2017. Tá réimsí eile maoinithe oscailte nó rolach.  Má tá suim agat in aon cheann de na glaochanna thuas-luaite, cuir glaoch orainn nó líon amach foirm Léirithe Spéise.

Cineál Togra/Type Cineál Iarrthóir Uasmhéid Deontas Ráta
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Príobháideach 50{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Pobail 75{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Pobal faoi Sheirbhísí Bunúsacha dírithe ar phobail atá scoite amach 90{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Anailís & Forbairt Príobháideach 75{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Pobail 90{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Traenáil Duine Aonarach, Gnó nó Pobail 100{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}
Tionscnaimh oiliúna speisialaithe, agus / nó ar fud an chontae 100{41e4ab157e43fda79ada3b6a4c12382c5f71cebddea57f934fc43e85ce3989be}

Tábhachtach:  Tabhair faoi deara gur b’iad seo na huasmhéid deontais is féidir a fháil. I gcásanna áirithe beidh an ráta níos lú, mar shampla nuair atá:

 • scéimeanna eile deontais ar fáil do thograí chomhionann.
 • an buiséad LEADER ag ísliú de réir a bheidh an clár ag dul ar aghaidh.

Costaisí nach bhfuil incháilithe:

x  Caipitil  Reatha Oibre (lena n-áirítear stoc, costaisí reatha agus CBL athéilimhe)

x  Mótarfheithiclí  (lena n-áirítear gluaisteáin, veaineanna agus busanna)

x  Táillí Iarratais phleanála

x  Costaisí Árachais

x  Iasachtaí nó léasanna

An-Tábhachtach

Níl caiteachas atá déanta cheana féin incháilithe do mhaoiniú.

Déan teagmháil le Comhar na nOileán

Ár Suíomh Idirlíon:                                         www.oileain.ie

Seol Ríomhphost:                                            [email protected]

Glaoigh ar an bPríomh Oifig:                      099 75096

Scríobh chugainn:                                            Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe.

Cas lenár nOifigí Tionscadail

Mary Lavelle,

F: 087 2872 929                                  R: [email protected]

Joe Ó Curraoin

F: 087 2212 135                                  R: [email protected]

Lean muid ar Facebook

Facebook: https://www.facebook.com/comharnanoilean

Iarthar Chorcaí: Glaochanna oscailte go dtí 31 Eanáir 2017 / West Cork: Calls open until 31 January 2017

Rural Tourism

1.1 Rural Tourism Animation and Technical Assistance

 • A Call to Develop Tourism Business Hubs at Strategic Locations e.g Castletownbere, Bantry, Budget available €47,398.

Smaller hubs on the Islands e.g Bere Island, Cape Clear, Sherkin €20,314.

1.2 Rural Tourism Capacity Building/Training/Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building initiatives e.g. Digital, New Media, Marketing and Promotion, Feasibility Studies, New product development. Funding available between €5,000-€15,000 per initiatives.

Enterprise

2.1 Enterprise Development Animation & Technical Assistance

 • A call for assistance in developing plans for range of supports e.g. development of incubation hubs, project development, cluster activities for small enterprises, social enterprise, farm diversification, diversification of fishing sector. Budget available €67,712.

2.2 Enterprise Capacity Building, Training & Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building initiatives e.g. Various skills and capacity, Social Enterprise ideas and skills, Re-skilling, New Technologies, Marketing and Promotion, Feasibility Studies, New product development. Funding available between €5,000-€15,000 per initiative.

Rural Towns

3.1 Rural Towns Animation & Technical Assistance

 • A call for technical assistance for the development of initiatives which include Streetscape enhancement, tidy town initiatives, development of markets. Budget available €16,928.

3.2 Rural Towns capacity building, Training and Mentoring

 • A call for training, mentoring, capacity building for the development and enhancement of Festivals. Budget available €16,928.

Social Inclusion

5.1 Animation & Technical Assistance for the provision of Basic Services

 • A call for assistance with a range of projects to include Education projects, Health Projects, the Development and Provision of Social Amenities, Recreational Amenities, Retail and Financial Services, and personal support services. Available budget €90,282. Funding available between €5,000-10,000 per initiative.

5.2 Capacity Building, Training and Mentoring for the Provision of Basic Services

 • A call for assistance for the provision basic services that include but not limited too; community leadership training, corporate governance, community relationship building, mental health and well-being, the development of multi-functional spaces and community infrastructure. Available budget €90,292. Funding available between €5,000-10,000 per initiative.

5.3 Capital & Collaborative Investments for the Provision of Basic Services

 • A call for the development, enhancement and maintenance of community assets and services that includes but not limited too; Community halls, toilet facilities, improved access, mixed use community hubs, communities amenities and initiatives that promoter community pride, heritage and culture. Available budget €180,564. Mainland budget available €126,395.  Island budget available €54,170.  Funding available between €10,000-20,000 per initiative.

Rural Youth

6.1 Animation & Technical Assistance for Rural Youth

 • Technical assistance/Animation for the setting up or supporting of Youth Café’s/Clubs, Youth Entrepreneurship programmes, sports, recreation initiatives, Arts initiatives and general youth development. Available budget €60,188.  Funding of €1,500 – €3,000 per initiative.

6.2 Capacity Building, Training and Mentoring for Rural Youth

 • A call for assistance for the provision of training, capacity building, mentoring for initiatives such as; Youth volunteer recruitment and retention programmes, Youth project management skills, Youth entrepreneurship, Social enterprises. Available budget €60,188. Funding available between €1,500-5,000 per initiative.

6.3 Capital & Collaborative Investments for Rural Youth

 • A call for the development, enhancement and maintenance of multi-use facilities in 2 catchment areas & Islands; Available budget €120,376. Mainland budget available €84,263.  Island budget available €36,113.  Funding available between €7,000-20,000 per initiative.