Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le Ceapadh / Post of Chief Executive Officer

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin le Ceapadh

Tá Comhar na nOileán CTR ag lorg duine fuinniúil agus cumasach le post a ghlacadh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin den Chomhlacht Forbartha Áitiúil Comhtháite do na hoileáin amach ón gcósta. Tá an cheannoifig lonnaithe ar Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe agus tá oifig cheantair i gConamara Theas. Beidh an té a fhostaítear in ann cianobair a dhéanamh ach beidh gá freastal go rialta ar an gceannoifig ar Inis Oírr, le comhaontú Stiúrthóirí an Bhoird.

Fiosrúcháin trí ríomhphost amháin. Ba chóir d’iarrthóirí tuiscint iomlán a bheith acu ar phobail oileáin/tuaithe, chomh maith le táithí bhainistíochta a chuimsíonn tionscadail nua agus sruthanna maoinithe nua a scrúdú agus cláir atá bunaithe cheana féin a atheagrú. Beidh cáilíocht ábhartha 3ú leibhéal nó taithí chuí a bheith ag obair ar chláracha éagsúla forbartha pobail m.sh. LEADER, riachtanach. Toisc go n-oibríonn Comhar na nOileán go dlúth le hoileáin Ghaeltachta, tá inniúlacht sa Ghaeilge inmhianaithe. Chun tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil, le do thoil téigh i dteagmháil le [email protected]

An dáta agus an t-am deiridh a ghlacfar le hiarratais ná 16.00 ar an 29/05/2020.

Beidh agallaimh ar siúl ar an 17/06/2020.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil. Ní ghlacfar le CVanna.

 

Post of Chief Executive Officer

Comhar na nOileán CTR, is looking for a dynamic, capable person to take up the position of Chief Executive Officer of the Integrated Local Development Company for the offshore islands. The Company’s head office is on Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. Galway with an area office in South Connemara. The successful applicant can work remotely with regular attendance in the Inis Oírr office as agreed with the Board of Directors.

Enquires by email only. Applicants should have a thorough understanding of island/rural communities, management experience that includes exploring new projects and funding streams and reorganising existing programs. A relevant 3rd level qualification or relevant experience of working on various community development programmes e.g. LEADER is required. As the Company works with Gaeltacht Islands, competency in Irish is desirable. To request further information and an application form, please contact [email protected]

Closing date and time for receipt of applications is 16.00 on the 29/05/2020.

Interviews will take place on 17/06/2020.

Applications will only be accepted on the official application form. CVs will not be accepted.