An Scéim Siúlóide / Walks Scheme

An Scéim Siúlóide

Sheol Éamon Ó Cuív, T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta, An Scéim Siúlóidí ar an 4ú Márta 2008. Tá an scéim dírithe ar fheirmeoirí/úinéirí talún príobháideacha agus ar shealbhóirí/úsáideoirí talún agus tá obair forbartha, feabhsaithe agus chothabhála ar na Slite Náisiúnta Slímharcáilte agus ar na siúlóidí tosaíochta i gceist léi.

Scéim náisiúnta í atá oscailte do na sealbhóirí go léir a bhfuil talamh acu ar na Slite Náisiúnta Slímharcáilte, ar na Bealaí Siúlóide Lúibe agus ar na Bealaí Oidhreachta chomh maith le cosáin eile atá ceadaithe ag Oifig na gCosán Náisiúnta. Feidhmeoidh an scéim ar shlite a mbeidh comhaontú faighte i leith fhad iomlán na siúlóide agus sa chás sin amháin agus ní chuirfear an scéim i bhfeidhm ar chuid de shiúlóid.

Tá maoiniú ceadaithe do pháirt na noileán den ‘Beara Way’ faoin Scéim Siúlóidí. Cuirtear airgead ar fáil do na rannpháirtithe chun forbairt, feabhas agus cothabháil a dhéanamh ar na bealaí siúlóidí.

Ritheann gach conradh ar feadh chúig bliana.  Tá Bealach Bhéara ar an triú conradh atá le críochnú i 2023.

Níl an Scéim Siúilóide oscailte do aon siúilóid nua faoi láthair.

Walks Scheme

Éamon Ó Cuív, TD, and Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs launched the Walks Scheme on 4th March 2008. The scheme is aimed at farmers/private landowners and landholders/users and involves the development, enhancement and maintenance of National Way Marked Ways and priority walks.

It is a national scheme and open to all landholders on National Way Marked Ways, Looped Walking Routes and Heritage Routes along with other trails that have been approved by the National Trails Office. The scheme will only operate where there is agreement on the entire walk and will not be available for part of a walk.

The island section of the Beara Way was approved for funding under the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs Walks Scheme. Funding is made available to the Participants of the Walk Scheme to develop, enhance and maintain work prescribed for recognised and agreed walking routes.

Each contract runs for five years.  The Beara Way is on its third contract which finishes in 2023.

The Walks Scheme is not open to any new Walks at the moment.