Co. Chorcaí: Tionscnamh um Fhorbairt Phobail 2018 / Co. Cork: Community Development Initiative 2018

Riarachán ar son Tionscnamh um Fhorbairt Phobail 2018

Maoinithe ag Comhairle Contae Chorcaí i gcomhar lena Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (LCDCs) i gcomhar le Cuideachtaí Forbartha Áitiúla.

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomanta do thacú le pobail áitiúla tríd a dtrí Choiste Forbartha Pobail Áitiúil ar fud an Chontae Chorcaí. Is é an LCDC comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí a sholáthraíonn rialachas le forbairt pobail agus maoirseacht airgeadais ar mhaoiniú pobail caitheadh ​​sa phobal.

Is í aidhm na scéime seo ná forbairt pobail áitiúla le tionscadail chaipitil ar scála beag a mhaoiniú ar a laghad de € 1,000 agus go dtí uasmhéid de € 25,000 in aghaidh an tionscadail feabhas a chur ar raon agus / nó caighdeán na n-áiseanna pobalbhunaithe i bpobail gContae Chorcaí, dá bhrí sin as le cáilíocht bheatha níos fearr.

Dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ná 03:00 Dé hAoine 14 Nollaig, 2018.

Cuirfear iarratasóirí má éiríonn leo, ar an eolas i mí Márta d’fhonn gach tionscadail a bheith i gcrích faoi 30 Meán Fómhair, 2019.

Má theastaíonn uait iarratas ar líne téigh ag yourcouncil.ie  nó cliceáil ar an nasc seo a leanas a foirmeacha iarratais agus treoirlínte:

Tionscnamh Forbartha Pobail 2018 Téarmaí agus Coinníollacha

Tionscnamh Forbartha Pobail 2018 Foirm Iarratais

iarratais chomhlánaithe a chur ar ais chuig an seoladh seo a leanas:

Iarthar Chorcaí – Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Oifig Cheantair Bardasach Iarthar Chorcaí, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid Cheannt, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.

Is féidir iarratais a dhéanamh freisin ar líne ag www.yourcouncil.ie Aon cheist déan teagmháil: An tAonad Forbartha Áitiúil Pobail, Comhairle Contae Chorcaí ar 021- 4285295 nó 021-4285230 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Administration on behalf of Community Development Initiative 2018

Funded by Cork County Council in association with their Local Community Development Committees (LCDCs) in co-operation with Local Development Companies.

Cork County Council is committed to supporting local communities through its three Local Community Development Committees across County Cork. The LCDC is a public private partnership that provides governance to community development and financial oversight to community funding spent in the community.

The aim of this scheme is to fund local community development with small scale capital projects to a minimum of €1,000 and to a maximum of €25,000 per project to improve the range and/or quality of community based facilities within Cork County communities, thus leading to a better quality of life.

Closing date for receipt of applications is 3pm Friday, 14th December, 2018.

Applicants will be notified if successful, in early March with a view to having all projects completed by 30th September, 2019.

You can make an application online at yourcouncil.ie or click the following links for application forms and guidelines:

Community Development Initiative 2018 Terms and Conditions

Community Development Initiative 2018 Application Form

Completed applications to be returned to the following:

West Cork – Senior Executive Officer, West Cork Municipal District Office, Cork  County Council, Kent Street, Clonakilty, Co. Cork.

Applications can also be made online at www.yourcouncil.ie For queries please contact: Local Community Development Unit, Cork County Council on 021- 4285295 or 021-4285230 or email [email protected]