Clár Idirthréimhseach LEADER / Transitional LEADER Programme

Tiocfadh An Clár Idirthréimhseach LEADER i bhfeidhm ar an 1 Aibreán 2021. Déanfaidh sé an bhearna a líonadh idir críoch an Chláir LEADER 2014-2020 reatha agus tús an chéad chláir LEADER eile, nach dtosóidh go dtí 2023.

I dtosach tá €20 milliún leithdháilithe go náisiúnta chun tacú le tionscadail nua. Tacóidh sé freisin le costais Riaracháin agus Beochana na nGrúpaí Gníomhaíochta Áitiúla a sheachadfaidh LEADER ag leibhéal áitiúil.

Beidh príomhfhócas an Chláir Idirthréimhseach LEADER ar acmhainn a thógáil i bpobail nach bhfuair maoiniú LEADER faighte go dtí seo.

Tacóidh an clár freisin

  • Cruthú post,
  • Fiontraíocht a chothú agus a spreagadh,
  • Tacú le tionscadail a thugann aghaidh ar an gclár oibre aeráide, ar chlaochlú digiteach, agus
  • Pobail tuaithe a spreagadh chun tógáil ar a gcuid buanna agus sócmhainní atá ann cheana.

Faigh i dteagmháil linn le foirm Léiriú Speise a fháil – 099 75096 [email protected]

********************

The Transitional LEADER Programme which will come into effect on 1st April 2021. It will bridge the gap between the wind-up of the current 2014-2020 LEADER Programme and the start of the next EU LEADER programme which is not likely to commence until 2023.

An initial €20 million has been allocated nationally to support new projects. It will also support the Administration and Animation costs of the Local Action Groups who will deliver LEADER at local level.

A key focus of the Transitional LEADER Programme will be on building capacity within communities which have not received LEADER funding to date.

The programme will also support

  • Job creation,
  • Foster and encourage entrepreneurship,
  • Support projects which address the climate agenda, digital transformation, and
  • Encourage rural communities to build on their existing strengths and assets.
Contact us for an Expression of Interest form – 099 75096 [email protected]

Guidelines document – Outline of Transitional LEADER Programme