LCDP

Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail

Bhí Pobal ag riaradh an Clár um Fhorbairt Áitiúila agus Pobail ar son na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.  Bhí sé mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013.  Ba cónascadh é an Clár seo den Chlár um Fhorbairt Áitiúl & um Chuimsiú Sóisialta agus an Chlár Forbartha Pobail.

Aidhm

Ba é an aidhm a bhí ag an gClár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail ná dul i ngleic le bochtaineacht agus heisiamh sóisialta trí chomhpháirtíocht agus trí rannpháirtíocht cuiditheach idir an Rialtas agus a chuid gníomhaireachtaí agus trí dhaoine sna pobail, faoi mhíbhuntáiste.

Sprioc ghrúpaí / Réigiúin

Thug an Clár tús áite do dhaoine agus grúpaí imeallaithe ins na pobail is mó faoi mí bhuntáiste, rud a chiallaíonn gur dhírigh sé orthu siúd a bhí scoite amach ón gcóras oideachais, ó thraenáil agus ó fhostaíocht, agus iad siúd a bhí i mbaol eisiamh sóisialta. Lean an Clár ag obair leis na sprioc ghrúpaí/réigiúin agus ceisteanna a cuireadh béim orthu faoi na cláir roimhe seo bunaithe ar anailís a aithint agus a léiriú ar bhun áitiúil.

Spriocanna an Chláir

Bhí cheithre príomh sprioc ag an gclár:

  • Feasacht, eolas agus roghnú raon leathan seirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail a chur chun cinn;
  • Cur le rochtain ar ghníomhaíochtaí agus ar acmhainní forbartha oideachais, caitheamh aimsire agus cultúrtha foirmiúil agus neamhfhoirmiúil;
  • Cur le hullmhacht oibre agus le deiseanna forbartha daoine; agus
  • Rannpháirtíocht i bpolasaí, i gcleachtas agus sna próisis chinnteoireachta maidir le hábhair a mbíonn tionchar acu ar an bpobal áitiúil a chur chun cinn.

Chríochnaigh an clár seo i Márta 2015.

Local and Community Development Programme (LCDP)

The Local and Community Development Programme was managed by Pobal on behalf of the Department of Environment, Community and Local Government. It formed part of the National Development Plan 2007-2013. The programme represented an amalgamation of the Local Development Social Inclusion Programme and the Community Development Programme.

Aim

The Local and Community Development Programme aimed to tackle poverty and social exclusion through partnership and constructive engagement between Government and its agencies and people in disadvantaged communities.

Target Groups/Areas

The programme prioritised marginalised people and groups within the most disadvantaged communities, which meant that it targeted those furthest from access to education, training and employment, and those at highest risk of social exclusion. The programme continued to work with the target groups/areas and issues as prioritised under the previous programmes based on an identification and demonstration of analysis of local need.

Programme Goals

There were four key programme goals of the programme:

  • Promoted awareness, knowledge and uptake of a wide range of statutory, voluntary and community services.
  • Increased access to formal and informal educational, recreational and cultural development activities and resources
  • Increased peoples’ work readiness and employment prospects.
  • Promoted engagement with policy, practice and decision making processes on matters affecting local communities

This programme finished in March 2015